Projekt samovrednovanja DV Izvor

 

         Projekt samovrednovanja ustanova ranog predškolskog odgoja i obrazovanja  pripremljen je od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji je široko poznat po organizaciji i provedbi državnih matura i sustava samovrednovanja osnovnih i srednjih škola na državnoj razini.

         Po čl. 52. Državnih pedagoških standarda svaka odgojno obrazovna ustanova dužna je kontinuirano prolaziti koroz proces samovrednovanja.

         Dv Izvor uključio se u projekt kako bi osigurao kvalitetnije praćenje kvalitete predškolskog odgojna i izobrazbe. Osiguranje kvalitete kontinuirani je proces koji obuhvaća sve sudionike odgojno-obrazovne ustanove. Istodobno, svi su sudionici odgojno-obrazovnog procesa odgovorni za osiguranje kvalitete rada ustanove.

        SAMOVREDNOVANJE je proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti rada u kojemu djelatno sudjeluju svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa (djeca, zaposlenici i roditelji) te se provodi prema unaprijed utvrđenoj metodologiji i u skladu s poznatim/dogovorenim kriterijima (područjima vrednovanja).

 Tim za kvalitetu DV Izvor sastoji se od 10 članova najužeg tima, dok prošireni tim uključuje čak 21 član raspoređen na 5 lokacija na kojima ustanova djeluje.

 

9 ključnih područja kvalitete rada ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnose se na različite segmente djelovanja ustanove:

                                        * strategija ustanove za rani razvoj

                                        * organizacijsko vođenje ustanove za rani odgoj

                                        * kultura ustanove za rani odgoj

                                        * prostorno-materijalni i tehnički uvijeti rada

                                        * zdravstveno-higijenski uvijeti rada i sigurnost

                                        * kurikulum i odgojno-obrazovni proces

                                        * ljudski resursi

                                        * suradnja s užom i širom društvenom zajednicom

                                        * proces praćenja i vrednovanja

 

           Želja svih zaposlenika DV Izvor je svake godine kroz godišnji plan i program ustanove, te sada i projekta samovrednovanja osiguravati što kvalitetniji i jasniji put prema ostvarivanju naše zajedničke vizije, misije i vrijednosti ustanove. 

11.04.2012. cijeli kolektiv dječjeg vrtića izvor okupio se kako bi iznjeli zajedničku viziju, misiju i vrijednosti ustanove. Do lipnja ćete na stranicama vrtića moći pronaći sve informacije vezane uz našu viziju, misiju i vrijednosti, te ubrzo nakon toga i prioritetna razvojna područja za iduću pedagošku godinu, kao i dugoročni razvojni plan ustanove.


01.09.2013.  Tim za kvalitetu na temelju anketa provedenih sa svim djelatnicima određuje da je prioritetno razvojno područje za DV Izvor područje kulture ustanove.

Kulutra ustanove je određena kvalitetom odgoja i obrazovanja u ustanovi za rani odgoj, često se naziva i klima ili ozračje. Kultura ustanove nastaje kao rezultat česte uporabe određenih odgojno obrazovnih postupaka, kao i međusobnih odnosa djece, odnosa djece, roditelja i odgojitelja, te odgojitelja i drugih stručnih djelatnika ustanove. Pod kuluturom ustanove za rani odgoj podrazumijevaju se norme i očekivanja odgojitelja i drugih djelatnika, njihova prava i obveze, uloge i odnosi svih članova ustanove koji se odražavaju na sve formalne i neformalne interakcije odraslih i djece.

 

01.09.2014.  Tim za kvalitetu na temelju anketa provedenih sa svim djelatnicima određuje da je prioritetno razvojno područje za DV Izvor područje kulture ustanove.

Kulutra ustanove je određena kvalitetom odgoja i obrazovanja u ustanovi za rani odgoj, često se naziva i klima ili ozračje. Kultura ustanove nastaje kao rezultat česte uporabe određenih odgojno obrazovnih postupaka, kao i međusobnih odnosa djece, odnosa djece, roditelja i odgojitelja, te odgojitelja i drugih stručnih djelatnika ustanove. Pod kuluturom ustanove za rani odgoj podrazumijevaju se norme i očekivanja odgojitelja i drugih djelatnika, njihova prava i obveze, uloge i odnosi svih članova ustanove koji se odražavaju na sve formalne i neformalne interakcije odraslih i djece. Unutar prioritetnog razvojnog poručja Kulture ustanove, DV Izvor pripremati će projekt razvoja suradnje s roditeljima kroz jačanje kapaciteta za podržavanjem i razvojem roditeljskih vještina kod roditelja djece korisnika vrtića. 

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI